documents located in

Qing ji wai jiao shi liao / Wang Yanwei, Wang Liang bian.

Translation

Original